Slovenská obchodná inšpekcia

Odpoveď zo SOI na môj list ohľadom reklamácie pobytu:
Vzťah medzi Vami a CK je občiansko-právny a upravujú ho príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka /ďalej len OZ/.Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vstupovať do občiansko-právnych vzťahov a rozhodovať v prospech jednej zo zmluvných strán. Takúto právomoc má jedine príslušný súd, ktorý môže rozhodnúť o výške náhrady za nedostatočne poskytnuté služby. Podľa § 741 OZ CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie. Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu. Odporúčame, aby ste bezodkladne uplatnili v CK svoje právo na finančnú náhradu za nedostatočne poskytnuté služby a pokiaľ máte písomný záznam o tom, že ste si reklamáciu uplatnili aj na mieste u zástupcu CK, k žiadosti priložte aj jeho fotokópiu.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je orgán štátnej správy. Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu.
Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58272 217, 58272 225, 58272 230 - 3, rozalia.aranyossyova@soi.sk
Bližšie informácie týkajúce sa činnosti SOI ako aj rady podnikateľom a spotrebiteľovi sú prístupné na internetovej stránke www.soi.sk.


úvodná stránka - spotrebiteľské združenia - SOI - korešpondencia s CK SOLVEX - foto - SACK - práva spotrebiteľa

Ak si chcete prečítať subjektívne názory klientov, ktorí využili služby cestovných kancelárií, kliknite si napr. na stránku www.zlacestovka.sk
Upozornenie: Na tejto stránke sú zobrazené názory čitateľov a návštevníkov našich stránok.
3W s.r.o. a p. Bereznanin nepreberá žiadnu zodpovednosť za prezentované názory a ani sa s nimi nemusí stotožňovať.

reklama